Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=89

Archibīskapa sveiciens Kristus piedzimšanas svētkos

Normunds
2011.12.19 11:37

Kristus teica: “Mans spēks nespēkā varens parādās.” 2Kor 12:9b - 2012. gada lozungs

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū, pati Jēzus Kristus piedzimšana ir visskaistākais apliecinājums tam, ko viņš teica apustulim Pāvilam. Dieva varenais Vārds, ar ko Viņš radījis visu pasauli, iemiesojās nelielā pilsētiņā Betlēmē, mazā Jēzus bērnā. Velti jauno pasaules valdnieku meklēja varas centros, Jeruzalemē, velti greznos namos. Viņa pirmie pielūdzēji bija gani, kūtī.

Ja atskatāmies uz Veco Derību, jau tur mēs varam vērot: arvien par jaunu Dievam labpatīk savu spēku un godu parādīt tieši caur to, kas ir vājš, necienīts un atmests, caur to, kas visu savu cerību uz Viņu liek. Par to arī liecina Jēzus Kristus dzīve un krusta nāve. Viņā Dievs nāvi uzvarēja Golgātā, paklausībā, pacietībā, mīlestībā. Arī visā kristietības vēsturē ilgstošās uzvaras panāktas, kur šis Dieva spēks nespēkā bijis tas noteicošais.
Mīļās māsas un brāļi, kas esam vienoti mūsu latviešu Baznīcā ārpus Latvijas, šī atziņa var mums būt mierinājums, drošinājums un reizē mudinājums. Mūsu Baznīca pati ir apliecinājums, kā Dievs no pa visu pasauli izkaisītiem bēgļiem var celt dzīvu, dzīvot priecīgu, stabilu un atzītu organizāciju.
Šī atziņa var būt mierinājums katrai mūsu draudzei vai kopai, kas apzinās, cik mazs viņas spēks.

Šī atziņa var būt drošinājums ikkatram, kam bažas par šīs pasaules kopumā, Latvijas un vietējās vides politisko un saimniecisko nākotni. Šī atziņa ir mudinājums turpmākiem uzdevumiem, neļaujot mums atvainoties ar mūsu ierobežoto skaitu un rocību. Dieva spēks nespēkā varens parādās!
Paldies Dievam arī aizvadītā gadā esam varējuši Dievam pateikties, ka Viņš ar mums darbojas. Izjutām to, piemēram, LELBA 13. Sinodē Indianapolē 2011.g. oktobrī vai daudz mazākā Lielbritānijas 62. Sinodē Rofantā maijā. Visā pazemībā priecājamies par atzinību, ko saņemam no vietējām organizācijām kā LIRS (Luterāņu bēgļu palīdzības organizācija Amerikā), no Porvoo saimes (anglikāņi-luterāņi Eiropā), no kaimiņu draudzēm un baznīcām. Paļaujoties uz Dieva žēlastību arī kā Baznīca droši varam šķērsot slieksni uz 2012. gadu, mīlestībā pieminot tos, kas aizsaukti mūžībā vai arī darbu nodevuši tālāk citiem, un pateicīgi par tiem, kas draudzēs un pārvaldēs stājušies viņu vietā.

Jā, nav iemesla, neturpināt mūsu darbu, reālistiski un ar iedvesmu, paklausībā Dievam, uzticībā, Viņa mīlestības spēkā, kas ir mūžīga. Vai tie ir daudzie jauniebraucēji no Latvijas jeb jau agrāk ieradušos jaunā paaudze – mums netrūkst uzdevumu un mums visā nespēkā ir Dieva apsolījums!
Tas, ko minēju par mūsu Baznīcu kopumā, attiecās tāpat uz katru no mums personīgi. Cik daudz Dievs savu spēku arī mūsu dzīvē ir apliecinājis! Un ja mūs skar neveiksme, slimība vai arī mūsu vai mums mīļu cilvēku nāve – tieši mūsu nespēkā lūgsim Dievam apliecināt Savu dzīvdarošo varu! Un ne tikai vien lūgsim, bet ticībā saredzēsim un īstenosim mūsu kalpošanas iespējas. Nododot sevi Dieva ziņā ikkatra mūsu dzīvei ir sava nozīme un Viņa apsolījums. Stādīsim šo “Lutera ābelīti”!

Šādā apņēmībā abi ar manu kundzi pateicamies Dievam un Jums par visu to, kas mūs stiprinājis aizvadītā gadā – arī atvadoties no manas mātes Dr. Anni-Ernas Rozītes –, sveicam Jūs Kristus piedzimšanas svētkos un novēlam 2012. gadam, ka pildīti ar Dieva Gara dāvanām mēs varētu dzīvot un kalpot svētīti un par svētību!

LELBĀL archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis