Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=163

Archibīskapes Laumas Zušēvicas apsveikums Apv. Londonas latviešu un Miera draudzei

Normunds
2015.10.14 23:00

„Ja jūs esat baudījuši, ka tas Kungs ir labs, ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un svēts. Un uzceliet no sevis pašiem kā no dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteŗu saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu.“ (I Pēt. 2: 3 – 5)


Apvienotās Londonas Latviešu un Miera draudzes  māc. Elīzai Zikmanei, priekšniecei Terēzei Bogdanovai, draudzes vadībai un locekļiem!

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas virsvaldes un savā vārdā es no sirds apsveicu Apvienotās Londonas Latviešu un Miera draudzes 70. gadadienu pastāvēšanas jubilejā!  Mēs jums  līdz priecājamies un Dievam pateicamies, ka jau 70 gadus esat piedzīvojuši apustuļa Pētera vārdu patiesību un esat baudījuši Kristus labestību, žēlastību un Gara klātieni!  Katrs esat bijis viens dzīvs akmens mūsu Baznīcā, katrs, kas caur savu kalpošanu nesis godu Dievam un svētību mūsu kopējam darbam.  Pa šiem gadiem jūsu draudzes nosaukums ir mainījies, bet Tas, kas bija klāt, kad tapa draudze un to vadīja caur visām pārmaiņām, ir un būs arvien ar jums!  
 
Ejot pretīm nākotnei būs atkal pārmaiņas, radīsies jauni uzdevumi un iespējas.  Lai Dievs svētī un katram dāvina ne tikai stipru ticības pārliecību, pateicības pilnas lūgšanas un sirdis, kuŗas cits citam sniedz Kristus žēlastības veltes kristīgā mīlestībā, bet dziļu kalposānas prieku, lai jūs varētu piepildīt arī apustuļa Pāvila pavēli: „Priecājieties  Kungā vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!”  (Vēst. Filip. 4:4)  Viņš lai jūs iedvesmo droši dodies pretīm nākamiem 70 gadiem!  Nešaubīsimies, ka to spēsim,  „Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.“  (Ebr. 11:1)

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā, Jūsu
+ Lauma Zušēvica, Archibīskape LELBĀL

Fotogrāfijas no piemiņas dievkalpojuma Londonā