Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=104

Reformācijas diena- Ticības atjaunošanas svētki

Normunds
2012.10.31 12:02

31. oktobrī mūsu Baznīca līdz ar citiem luterāņiem svin Reformācijas svētkus. 1517. gadā Mārtiņš Luters pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes. Ar to viņš aizsāka diskusiju par vairākām tā laika Baznīcas ieražām, kas nebija saskaņā ar Bībeles pausto vēsti.

Teoloģiskās debates pārņēma lielu daļu Eiropas, tām sekoja notikumi, kas ienesa paliekošas izmaiņas visā pasaulē. To starpā bija arī jaunu Baznīcu rašanās  Ziemeļ un Centrāleiropā, arī Latvijā.

Taču Reformācija nav tikai senu, vēsturisku notikumu virkne. Viena no Reformācijas idejām ir, ka Baznīcai vienmēr jātiek reformētai, ir jāatjaunojas atgriežoties pie ticības pamatiem, kas atrodami Bībelē. Tās centrā ir Evaņģēlijs - Labā vēsts, vēsts par Dieva žēlastību, proti, ka Dievs mums savu mīlestību dod kā dāvanu, nevis ka mēs to varētu izpelnīties vai būtu pelnījuši. Šī žēlastība atklājas Kristus dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā. Uzticēšanās Dieva žēlastībai Kristū ir ticība, kas mūs ieved kopībā ar Dievu un tas mums dod spēku mīlēt savus līdzcilvēkus.

Ticības atjaunošanas svētku lūgšana:

Visspēcīgais Dievs, Debesu Tēvs, Tev pateicamies, ka Tavs Svētais Gars arvien, katrā laikmetā, atjauno Baznīcu. Piepildi savu ticīgo saimi ar patiesību un mieru. Kur tā grēkojusi, šķīsti to; kur tā nomaldījusies, vadi uz pareizā ceļa; kur tai gājis greizi, pārveido to; kur tā stāv patiesībā un taisnībā, stiprini to; kur tā ir trūkumā, gādā par to; kur tā ir sašķelta, vieno to, caur Tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu un Pestītāju, kas dzīvo un valda ar Tevi un Svēto Garu viens patiess Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen

Māc. Elīza Zikmane