Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=100

Jaunais Bībeles tulkojums

Normunds
2012.08.05 23:32

Šī gada 13. oktobrī Rīgā Latvijas Bībeles biedrība rīko jaunā latviešu valodas Bībeles tulkojuma svinīgās atvēršanas pasākumus.

(skatiet  www.bibelesbiedriba.lv/JT_atversana.html).

Bībeles tulkojums, ko pašreiz baznīcā parasti lietojam, ir 1965. gadā Britu Bībeles savienības (British and Foreign Bible Society) Londonā izdotais vai tā nedaudz revidētais variants, ko 1997. gadā izdevusi Latvijas Bībeles biedrība. Pie šī 1965. gada izdevuma izdošanas darbojās Latvijas Sūtnis Londonā Kārlis Zariņš, kas pats bija Britu Bībeles savienības loceklis. Viņa dzīves laikā 1953. gadā jau iznāca Jaunās Derības un Psalmu tulkojums, bet Sūtnis Zariņš aizgāja mūžībā 1963. gadā un tā pats neredzēja pilnā Bībeles tulkojuma iznākšanu. Pie šī tulkojuma tekstiem strādāja pirmajā Latvijas neatkarības laikā izglītotie trimdas teologi, mācītāji un valodnieki.

Jaunā tulkojuma daļas Rīgā jau agrāk iznākušas: Evaņģēliji un Apustuļu Darbi 1999. gadā, Vecās Derības poēzijas grāmatas 2000. gadā, Jaunās Derības vēstules un Jāņa Atklāsmes grāmata 2001. gadā, Deiterokanoniskās grāmatas 2005. gadā. Tas ir devis iespēju plašākam lasītāju lokam iepazīties ar jaunā tulkojuma progresu un norādīt uz iespējamiem labojumiem pirms pilnās Bībeles iznākšanas.

Bet tagad laiks ir beidzot pienācis, un 2012. gadu varēsim iezīmēt kā jaunā tulkojuma izdošanas gadu. Laiks rādīs, cik populārs būs jaunais tulkojums, cik turpināsim lietot ierasto tulkojumu un cik pāriesim uz jauno. Katrā ziņā jaunais tulkojums ir modernākā, visumā mūsdienu lasītājam vieglāk uztveramā valodā, lai gan Bībeles pazinējiem pietrūks dažs labs izteiciens no vecā tulkojuma.

Šeit piedāvāju pāris mazus piemērus, kas dod kādu ieskatu tulkotāju darbā.

137. Psalma pirmie divi panti

1965. gada izdevums:
Pie Bābeles upēm—tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu.
Savas kokles mēs tur pakārām vītolos.

Jaunais tulkojums:
Pie Bābeles upēm, tur sēdējām raudādami un atcerējāmies Cionu!
Turienes vītolos pakārām savas cītaras.

No Pāvila vēstules galatiešiem 5:13

1965. gada izdevums:
Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā!

Jaunais tulkojums:
Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai; vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībā.

Bet lai visiem jaunais tulkojums dotu ierosmi no jauna un ar jaunām acīm lasīt Bībeli!

Autors: Prāv. Dr. Andris Abakuks
Foto: N. Barons