Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

62. Sinode un Draudžu diena
iesūtīts: 2011.06.07 12:45 rakstīt redaktoram 
drukāt 

No 20. līdz 22. maijam Rofantā notika Latvijas ev. Lut. Baznīcas Lielbritānijā 62. Sinode un Draudžu dienas. Kā viesis šogad pasākumā piedalījās LELBāL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.

Piektdien 20. maijā notika mācītāju sanāksme.Tajā piedalījās trīs pilna laika mācītāji: Gita Putce, Viesturs Vāvere un Elīza Zikmane. Sanāksmi vadīja Dr. Andris Abakuks,piedalījās arhibīskaps, bet iztrūka prāvests emeritus Juris Jurģis, kurš iespēju robežās palīdz kalpošanas darbā.

Sinode savu darbu sāka sestdien, 21. maijā. Atklāšanas svētbrīdī prāvests Dr. Andris Abakuks runāja par maizes tēmu, vadoties no Marka evaņģēlija 6.nodaļas, uzsverot īpašo nozīmi tieši garīgās maizes nepieciešamībai mūsdienu uz materiālām vērtībām orientētai sabiedrībai.

Sekojot Sinodes darba kārtībai,pēc Sinodes vadības ievēlēšanas, visplašāk aizvadītā gada darbu raksturoja prāvests Dr. Andris Abakuks.Savā ziņojumā viņš atzīmēja, ka Pārvaldes priekšnieka amatā darbojas prāvests. Līdzīgi tas notiekot arī citos LELBĀL prāvestu iecirkņos.Savukārt administratīvo darbu iepretim Lielbritānijas iestādēm kā Chairman of the Trustees veicot Pēteris Svilis, kurš tika izraudzīts arī par Sinodes priekšsēdi.

Laicīgā pārstāve Baznīcas Virsvaldē –Daira Vāvere kopā ar prāvestu Dr. Andri Abakuku pagājušajā gadā no 22. Līdz 27. septembrim piedalījušies Baznīcas plenārsēdē Vitenbergā.

Prāvests pateicās Pēterim Svilim, kurš turpina pildīt kasiera pienākumus un mācītājai Gitai Pucei, kas turpina darboties kā Pārvaldes sekretāre.

Dr. Andris Abakuks apsveica mācītāju Elīzu Zikmani ar Londonas Universitātes maģistra grāda iegūšanu Pastorālā teoloģijā.

Viņš uzsvēra Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā mājas lapas lielo lomu  latviešu vidū, kurā tās redaktors Normunds Barons regulāri sniedzot informācijas par dievkalpojumiem, aktuāliem notikumiem un Latvijas ev. lut Baznīcas Lielbritānijā vispārējo darbību.

Prāvests izteica gandarījumu par to, ka draudzēs aizvien vairāk iesaistās jauniebraucēji no Latvijas. Kā labu piemēru viņš minēja Austrumanglijas kopu Mansfīldā. Arī Londonā  lielais vairums baznīcēnu esot jauniebraucēji. Dr. Andris Abakuks teica:
   “Kur draudzēs attīstās jauna darbība, dievkalpojumi parasti notiek vietējās anglikāņu baznīcās. Šādās situācijās ir labi, ka tagad varam atsaukties uz LELBĀL novērotāja statusu pie Porvoo saimes. Tas palīdz mūsu baznīcai Lielbritānijā veidot attiecības ar anglikāņu mācītājiem, draudzēm un baznīcām”.

Prāvests Dr. Abakuks raksturoja kā sekmīgu arhibīskapa Rozīša vizitāciju Rietumanglijas un Velsas draudzēs ar kapu svētkiem Almelijā un dievkalpojumiem Bristolē un Svonsijā. Viņš izteica pateicību draudzes priekšniekam Andrim Tauriņam par labo sadarbību, Dairai Vāverei un Inārai Āboliņai par autobusa brauciena organizēšanu no Straumēniem uz Almeliju, un Londonas draudzes locekļiem par ekskursijas sarīkošanu uz Bristoli un piedalīšanos dievkalpojumā. Vizitācijas laikā baudīta Brekonas bīskapa un vairāku citu anglikāņu mācītāju viesmīlība.

Sakarā ar arhibīskapa vizitāciju, izgatavots arī īss dokuments angļu valodā, kas paskaidrojot, kas ir Latvijas ev. lut Baznīca Lielbritānijā un LELBĀL, un kādas ir Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā attiecības ar Church of England.Šo dokumentu varot   izmantot arī citās situācijās, kur rodas saskare ar anglikāņu mācītājiem un draudzēm.

Prāvests Dr. Abakuks turpinot pildīt arī Baznīcas Virsvaldes sekretāra pienākumus, protokolējot BV prezidija sēdes, kas notiekot reizi mēnesī telekonferences veidā.Jaunākais notikums esot tas, ka Virsvaldes laicīgais viceprezidents Dr.Juris Cilnis draudzēm, pārvalžu locekļiem un mācītājiem nupat esot izsūtījis revidētos LELBĀL darbības noteikumus sinodālai nobalsošanai.

Izsmeļošu un uzskatāmu atskaiti sniedza kasieris Pēteris Svilis. Ne velti Revīzijas komisija Terēzes Bogdānovas vadībā droši varēja teikt:” Visi dokumenti sakrita ar to, kas ir kases grāmatā. Apstiprinu, ka kases grāmatas ir kārtībā.”

Labu pārskatu par Rofantas īpašumu sniedza Pēteris Riemeris.

Draudžu priekšnieku ziņojumos atspoguļojās daudzpusīgs un interesants darbs draudzēs, kuru apraksts prasītu vairākas lappuses. Sinodē piedalījās arī Īrijas Latv. ev. lut. draudzes pārstāvji un tās priekšniece Inguna Mieze, kura pastāstīja, ka draudzē reģistrēti 142 draudzes locekļi, trīs gados 95 cilvēki kristīti, 106-iesvētīti, notikušas 8 laulības un 5 sēru ceremonijas. Draudzē izveidots ansamblis. Dublinā veidojoties Bībeles studiju mājas grupas, kuras, tālāk daloties dažādās Īrijas vietās, varētu veidot jaunas draudzes un to vadītājus- diakonus.

Izsmeļošu ziņojumu par Apvienotās Londonas Latviešu ev. lut. un Miera draudzi sniedza draudzes priekšniece Rūta Abakuka.

Katru pirmdienas vakaru sv.Annes baznīcā notiekot lūgšanas. Tiem, kuri vēlas lūgšanās piedalīties neklātienē, Terēze Bogdānova tās iepriekš  nosūtot pa pastu. Bībeles stundas notiekot reizi mēnesī Rofantā. Dievkalpojumi notiekot divas reizes mēnesī Londonā un reizi mēnesī Rofantā.Pārsvarā dievkalpojumus vadot mācītāja Elīze Zikmane, bet pēdējā gadā arī prāvests Dr.Abakuks noturējis piecus dievkalpojumus un vienu- bīskape Jāna Jēruma Grīnberga.Dievkalpojumi notiekot arī DVF namā, divi- Kristus baznīcā Knightsbridge. Rudenī divi dievkalpojumi paredzēti zviedru baznīcā. Draudzei esot svarīgi iepazīties ar citām baznīcām tā iemesla dēļ, ka pastāvot iespēja, ka nomas līgums starp angliski runājošo luterāņu draudzi St.Annes un anglikāņu baznīcu netikšot atjaunots, un 2012.gada rudenī draudzei būšot jāatrod cita mājvieta.

Londonā dievkalpojumu laikā notiekot arī Svētdienas skola, kuru vadot Lauma Lazda.

Draudzes priekšniece pastāstīja, ka strauji pieaugot bērnu skaits, tāpēc pašlaik darbojoties jau divas skolotājas.

Pirms nodarbībām vecākiem tiekot izsūtīts e-pasts ar uzaicinājumu. Tas tiekot darīts tādēļ, lai veidotos ciešāks kontakts un izraisītu vecāku interesi par to, kas tiks darīts Svētdienas skolas nodarbībā. Vecākiem īsumā tiekot izklāstīta nodarbības tēma, lai arī viņos raisītos pārdomas un arī tādēļ, lai viņi būtu sagatavoti atbildēt mājās uz bērnu uzdotajiem jautājumiem.

Skolotāji cenšoties veidot draudzīgas attiecības starp bērniem. Viņi lūdzot par tiem, kas slimi, kam klājas grūti un kuri nevar apmeklēt Svētdienas skolu.  Kā uzmundrinājumu bērni zīmē zīmējumus slimajiem bērniem un draudzes locekļiem. Liels gandarījums esot bijis Ziemassvētkos, kad vecākie draudzes locekļi saņēmuši bērnu darinātos apsveikumus. Savukārt bērni saņēmuši pārsteiguma balvu- dāvanu ar krāsainiem zīmuļiem.

Katras Svētdienas skolas nodarbības tēma esot saskaņota ar mācītājas Elīzes Zikmanes attiecīgā dievkalpojuma tēmu. Kā pamatmācību materiāls tiekot izmantota LELB izdotā grāmata skolotājiem un burtnīca bērniem”Pieaugot Kristū”.Nodarbībās ņemot palīgā lelles vai zīmējumus, lai bērni vieglāk varētu uztvert stāstu.

Rūta Abakuka pastāstīja par iecerēm paplašināt Svētdienas skolu vairākām bērnu grupām.

Rofantā turpinoties iesāktā Bērnu svētku tradīcija Rofantā. Šogad, apvienojot bērnu svētkus ar Lieldienām, piedalījušies 30 bērni.

9 draudzes locekļi piedalījušies izbraukumā uz Bristoli, draudze turpinot divas reizes gadā izdot savus apkārtrakstus.Draudzē kristīti 7 bērni, viens- pieaugušais un iesvētīti 8 draudzes locekļi.

Rūta Abakuka Izteica prieku par to, ka draudze ieguvusi labdarības organizācijas, Charity, statusu. Draudze reģistrēta kā United London Latvian Lutheran Church ar numuru 1141677.

Draudzes priekšniece izteica pateicību Valdai un Deividam Bryden, mācītājai Elīzei Zikmanei, draudzes padomei un valdei par ieguldīto laiku un darbu draudzes labā.

Sinodes gaitā arhibīskaps sniedza komentārus par Baznīcas kārtības noteikumiem, tika  uzdoti daži jautājumi, un precīzi organizētās dienas noslēguma daļā pie kafijas tases risinājās dzīvas sarunas par bērnu vietu latviešu draudzēs un par kristīgās identitātes nozīmi mūsdienu dzīves kontekstā.

Draudžu diena
22. maija rīts iesākās ar Libānas ciedra koka iestādīšanu. Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis pastāstīja:
   “Mārtiņa Lutera pilsētā Vitenbergā , apmēram 100 km dienvidos no Berlīnes, līdz Reformācijas 500 gadu jubilejai 2017.gadā , veidojas Lutera dārzs ar 500 kokiem. Ierosinājums tam ir Lutera izteiciens, ka, ja viņš zinātu, ka rīt būs pastardiena, viņš tomēr šodien vēl stādītu ābelīti. Katra luterāņu baznīca pasaulē un arī lielās konfesijas aicinātas stādīt tur vienu koku un turklāt partnera koku pie sevis. Mūsu baznīca stādīja “savu koku” Virsvaldes sēdes ietvaros 2010. Gada septembrī. Tā kā darbojamies daudzās zemēs, stādam partnera kokus vairākās vietās- līdz šim oficiālo partnera koku Vašingtonā, vēlāk- Sietlā, un nu tagad- Rofantas muižā- libanona ciedru”.

Koka stādīšanā piedalījās ne tikai garīdznieki, bet arī visi klātesošie draudžu locekļi. Vairāku simtu gadu vecais libanona ciedra koks, kas pleš savus zarus visā savā krāšņajā varenumā , savā tuvumā “pieņēmis” pavisam jauno kociņu, kura stādam naudu saziedojusi vietējā makšķernieku biedrība. Neviens no stādītājiem nepiedzīvos dienu, kad koka zari izaugs tādā varenumā, kā vecais koks. Bet tieši šī atziņa un pārliecība par to, ka Dieva dzīvības elpa būs un pastāvēs arī pēc mums, liek mums vēl vairāk domāt par atbildību Dieva priekšā- kā mēs katrs ar savu dzīvi liecinām par dzīvā Kristus klātbūtni.Jo šodienas pasaule meklē ne tik daudz pēc sludinātājiem, bet gan pēc kristīgas dzīves apliecinātājiem, kas ir vislabākais evaņģelizācijas veids.
  
Pēc koka stādīšanas sekoja dievkalpojums, kuru vadīja visi klātesošie garīdznieki.Pēcpusdienā arhibīskaps noturēja referātu par LELBĀL vēsturi un tās darbību, pēc kura nolasīšanas tūlīt devāmies uz lidostu, lai sagatavotos arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša mātes izvadīšanai mūžībā. Sēru ziņa pienāca Rofantā, mācītāju sanāksmes laikā.

Draudžu dienas noslēgumā Rofantā koncertu sniedza Londonas latviešu koris Lilijas Zobens vadībā.

Visu sinodes un draužu dienas dalībnieku vārdā jāizsaka pateicība un atzinība Rofantas mājas saimniecei Anitai Sebrei par bagātīgi klātajiem galdiem.

Bet par viņu un ikdienas dzīvi Rofantā lasītāji varēs iepazīties kādā no turpmākajiem laikrakstiem.

Mag. Paed. Vera Rozīte
Meklēšana

 

Copyright © 2018; Created by MB Studija »