Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Ziemsvētku dievkalpojums Londonā
iesūtīts: 2011.01.21 16:59 rakstīt redaktoram 
drukāt 

24. decembrí Sv. Annas un Agneses baznícá notika latviesu draudzes Ziemassvétku dievkalpojums. Londonas darbígaja vide, kad visi vél steidzás apdarít pédéjos darbus pirms lielajiem svetkiem, mums, latviesiem, svétku sajúta sirdí ielijusi jau krietni átrák. Svétnamá ienákot, párnéma patíkams siltums un Ziemassvétku eglísu smarza. Bazníca pieplūda ar draudzes locekliem, nácás pat átri gádát papildus sédvietas. Domáju, ka siltums sirdí radás ne tikai svétku sajútas un svecu gaismas iespaidá, bet arí no sirsnīgiem smaidiem un lídzcilveku klatbutnes.

Bríniskigu atmosféru radíja arí jaunais un talantigais latviesu pianists Reinis Zariņš ar ípasi izvelétu repertuáru Ziemassvétkiem un flautiste Ilze Ikše.  Arí Londonas Latviesu Koris soreiz piedalíjás svétku radísana, sniedzot savu dávanu– dziesmu visiem mums.

Dievkalpojums izvértás jo īpaši ípasi sirsnígs, jo baznica tika piepildíta ar visu paaudzu párstávjiem – vecmáminam un vectétiniem, kas daudziem ir palikusi mílaja Latvijá,  jaunajiem vecákiem, jauniesiem un pasiem mazákajiem.

Kamér vecáki kavéjás párdomás klausoties Dieva várdu, atvasītes devás uz svétdienas skolas nodarbibu, kas neizpalika ari Ziemassvetku dievkalpojumá. Bérnu bija ípasi daudz no loti dazadam vecuma grupám. Skolotajas bija loti iepriecinatas un arí pasi bérni izbaudíja nodarbibu, kura més kopígi gatavojám kartinas draudzes vecákajiem laudím – vecmaminam un vectétiniem. Ta bija músu mílestibas davana, kas cerams iededza sirdís siltu prieka liesminu.

Ziemassvétku priecíga vests bija jutama visapkárt, jo mílestíba un miers caurstrávoja visu telpu. Tas drosi vien arí ir músu Ziemassvétku brínums – mirklis miera un párdomu par to, cik daudz mums ir dávináts. Ziemassvétku laiks ir ístais brídis, lai pateiktos par katru lietu un notikumu músu dzívé, jo Dievs mums ir devis visslieláko dávanu – Savu Délu, músu Pestítaju. Reizém labás lietas músu dzíve ir tik vienkársas, ka aizmirstam par tam pateikties un tás novértét ,un, tikai kaut ko pazaudéjot mums, nakas saprast, ka esam loti svetíti.  Mani loti iepriecinaja lielais latviesu pulks pasá Ziemassvétku prieksvakará, kas liecina, ka neesam aizmirsusi ístenás vértíbas. Tomér mákam atkápties no ikdienas raizém un steigas un Ziemassvetkus padarít par kaut ko vairák ká tikai pédéjá bríza iepirkumiem, lai péc tam atviegloti nopústos, ka svétki beidzot pagájusi.

Novélu mums visiem saglabát svétkut sajútu visa gada garumá, lai atceramies lielo dávanu, kas mums dota.

Lauma Lazda
Meklēšana

 

Copyright © 2018; Created by MB Studija »