Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

LELBāL Virsvaldes Plenārsēdes vēstījums
iesūtīts: 2010.10.11 16:49 rakstīt redaktoram 
drukāt 

LELBāL Virsvaldes Plenārsēdes vēstījums 2010. gada 26. septembrī Vitenbergā, Vācijā Evaņģēliski luteriskās Baznīcas tapšanas pilsētā

Vitenbergas Universitātes mācības spēks, Reformācijas kustības izraisītājs un mūsu Baznīcas pamata licējs Mārtiņš Luters modina uz atjaunošanos un atdzimšanu. Pieminot viņu, atceramies mūsu Baznīcas saknes un to, kas būtisks arī šodien. LELBāL Virsvaldes plenārsēde notika no 22.-26. septembrim Vitenbergā, noslēdzoties ar dievkalpojumu pie Lutera un viņa darba biedra Melanchtona kapa vietām Vitenbergas pils baznīcā. Atgādinām sekojošās pamata atziņas:

Mārtiņš Luters uzsver, ka ticība ir vienmēr Dieva žēlastības dāvana. Visi kristieši ir principā vienlīdzīgi atbildīgi un nozīmīgi baznīcas darbā. Par “visu ticīgo priesterību“, vai vispārējās priesterības jēdzienu, Mārtiņš Luters atsaucās uz 1. Pēteŗa vēstuli: “..topiet par svētu priesteŗu saimi .. jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteŗi, svēta tauta.” (1Pēt 2:5,9) Kur ir Kristus, tur ir Baznīca. Protams, tajā ir mācītāji, Dieva un draudzes aicināti īpašam kalpošanas darbam.

Izceļot atsevišķu priesteŗu kārtu tiek veicināti nepareizi uzskati par ceļu uz pestīšanu. Turklāt ar to tiek veicināta tautā jau tā pamanāmā māņticība.

Dievs taisno savā žēlastībā, ne cilvēka nopelna dēļ. Taisnošanu iegūstam ticībā, kas savkārt rodas mūsu sirdīs, klausoties Dieva vārda sludināšanā, kas klausītāju ved pie Kristus, visu grēku piedevēja un mūsu lielā apžēlotāja.

Baznīcas ceremoniju uzdevums ir uzskatāmi liecināt par Kristu, lai dievkalpojumi norit kārtīgi, svētsvinīgi un paciloši, tautas valodā. Raibums un smaržīgums nedrīkst aizplīvurot šo galveno uzdevumu.

Izejot no šīm pamata atziņām aicinām:

1. Lūgšanā mēs saucam palīgā patieso un dzīvo Dievu, ticībā caur mūsu starpnieku Jēzu Kristu, lai mēs iegūtu to, kas mums pašiem un arī mūsu tuvākajiem vajadzīgs… Patiesa lūgšana stiprina ticīgos, jo lūdzot mēs paturam prātā Dieva Vārdu un lietojam to. (Luters) Aicinām ikvienu lūgt Dievu par katru LELBāL un LELB draudzi, tās garīdzniekiem/cēm, lai to locekļi izjustu Dieva žēlastību, Kristus mieru, Svētā Gara dāvināto cerību un ticības vienotību ar brāļiem un māsām Kristū.

2. Apstiprinām vienotību ar Latvju tautu, kas cieš, piedzīvojot gan fizisku, gan garīgu izsalkumu, neziņu par rītdienu un rūpes par spēju izdzīvot grūtos laikus savā zemē.

3. Paužām savas rūpes par latviešu tautas izklīšanu pa Eiropas un aizjūras zemēm. LELBāL draudžu pienākums ir viesmīlībā pēc Kristus mīlestības parauga uzņemt jauniebraucējus. Ar Dieva palīgu, vēlamies iesaistīties tautiešu garīgajā aprūpē. Izbraucēji no Latvijas ir mīļi aicināti un gaidīti jebkurā LELBāL draudzē. 

4. Aicinām LELBāL draudzes, cik vien iespējams, finansiāli palīdzēt māsu draudzēm un garīdzniekiem Latvijā. Tas ļoti dāsni darīts līdz šim, un lūdzam to darīt arī tieši tagad, grūtajā laikā.

5. Luters māca, ka katrs cilvēks ir gan laicīgās, gan garīgās valstības pilsonis, apzinoties atšķirību starp šīm divām valstībām. Jēzus sacīja „Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.“ (Mt 22:21) Aicinām katru Latvijas pilsoni Latvijā un ārpūs tās balsot 2. oktobrī 10. Saeimas vēlēšanā, tā izpildot savu pienākumu Latvijas valsts labā. 

6. Mudinām draudzes izmantot visas informāciju avotu iespējas, arī  elektroniskās. Mūsu vēlme ir sasniegt ikkatru meklētāju, mūsu pašu jauno paaudzi un tāpat tos, kas no Latvijas pie mums ierodas.

7. LELBāL Baznīcas Virsvalde uzskata, ka teoloģiskā izglītība ir nepieciešams un nepārtraucams darbs. Atbalstām Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultāti un aicinām arī citus to atbalstīt, ņemot vērā, ka LELB finansiālā krīze smagi skārusi arī tās izglītības darba iespējas.

8. Uzskatām par svarīgu misiju Svētdienas skolu darbu, to skolotāju sagatavošanu un pavadīšanu darbā, un vispār bērnu kristīgo izglītību. Piedāvājot praktisku palīdzību, gribētos nodrošināt, ka ieguldītais darbs neietu zudumā. Ceram, ka Māc. Modra Gulbja fonds varētu līdzekļus piešķirt materiālu centrālai glabāšanai un pārvaldīšanai līdz laikam, kad atjaunojas Svētdienas skolas nozares darbība.

9. Izsakām savas rūpes par Latvijas dievnamiem, svētvietām un citiem īpašumiem. Visi minētie īpašumi ir Baznīcas mantojums, un nepieder tikai vienam laikmetam. Atgādinām LELB vadībai, ka Baznīcas īpašums nebūtu jāizsaimnieko. Aicinām LELB vadību finansiāli atbildīgi, caurskatāmi un godprātīgi rīkoties ar uzticētajiem līdzekļiem. 

10. Apliecinām savu atbalstu māsām, kurām tiek liegtas tiesības uz kalpošanu ordinētā amatā. Evaņģēlija vēsts par salīdzināšanos Kristū tiek ierobežota, liedzot sievietēm šo iespēju kalpot Baznīcā. Tā ir Latvijas tradīcija, sākta ar archibīskapiem Matuli un Lūsi, turpināta ar archibīskapu Gailīti, tā ir starptautiski plaši pieņemta, un tā ir bibliska. Lūdzam LELB nešķelt un neizolēt latviešu baznīcu grozot Satversmi šajā punktā. Atbalstām Latvijas Luterāņu Sieviešu Teoloģu Apvienības (LLSTA) darbu ar mājas lapu par sievietes kalpošanu, dokumentālo informāciju un bibliskiem tekstiem. LLSTA apvieno sievietes teoloģes LELB un LELBāL. 

11. Priecājamies par Rīgas Evaņģēliskās Draudzes interesi kļūt par dzīvu zaru LELBāL. Aicinām uzdrīkstēties saredzēt savu liktenīgo lomu, lai latvju tauta iepazītos ar luteriskās Baznīcas teoloģiju, sentēvu kristīgās ticības izpratni un katra draudzes locekļa vietu vispārīgās priesterības saimē. Esam gatavi,  Rīgas Evanģēlisko Draudzi atbalstīt, par cik tā kalpo mums no Kristus atstātam uzdevumam  (Mt. 28).
Meklēšana

 

Copyright © 2018; Created by MB Studija »